Szkolenie okresowe BHP pracowników na stanowiskach robotniczych

Program szkolenia

1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,

b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,

c) postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

2. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

3. Sposób realizacji szkolenia

Szkolenie jest zorganizowane w formie instruktażu – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Szkolenie jest realizowane przez instruktaż na stanowisku pracy, a także wykład, pogadankę, film, omówienie okoliczności i przyczyn charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych.

4. Czas trwania szkolenia: 8 godzin (lekcyjnych).

5. Dokumentacja szkolenia:

  1. Szczegółowy program szkolenia – zał nr 1

  2. Dziennik zajęć – zał. nr 2

  3. Test egzaminacyjny – zał. nr 3

  4. Protokół przebiegu egzaminu – zał. nr 4

  5. Rejestr wydanych zaświadczeń ukończenia szkolenia – zał. nr 5

  6. Zaświadczenie ukończenia szkolenia – zał. nr 6

Szkolenie zakończone jest egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników wiadomości objętych programem szkolenia. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia.

Pozytywny wynik egzaminu stanowi podstawę do wydania pracownikowi zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydaje organizator szkolenia.

Formularz zgłoszenia – skan formularza prosimy wysłać na E-mail: kontakt@pwkabo.pl