Szkolenie okresowe pracodawców i osób kierujących pracownikami

Program szkolenia

1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. Oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

 2. Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

 3. Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanego z wykonywaną pracą.

 4. Postępowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych

2. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 1. pracodawców, w tym osób kierującymi przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi ,urzędami, spółdzielniami,

 2. innych osób kierujących pracownikami(mistrzów, brygadzistów ,kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

3. Sposób realizacji szkolenia

1.3. Sposób organizacji szkolenia

 • Szkolenie zorganizowane jest w formie samokształcenia kierowanego na podstawie szczegółowego programu opracowanego organizatora szkolenia PW KABO Kazimierz Boguski, 18-400 Łomża, ul. Adama Mickiewicza 29. Uczestnicy szkolenia otrzymują odpowiednie materiały dydaktyczne w formie papierowej lub elektronicznej, umożliwiające przyswojenie wiadomości i umiejętności. Materiały dydaktyczne w formie elektronicznej udostępniane będą na prośbę uczestnika szkolenia.

 • Wszelkich informacji na temat szkolenia oraz konsultacji udziela organizator szkolenia w siedzibie firmy lub telefonicznie pod nr 501 826 494  od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 17:00. Konsultacje te nie są obowiązkowe.

 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do udziału w konsultacjach stacjonarnych. Konsultacje stacjonarne odbywać się będą w dniu egzaminu sprawdzającego. Informacje o terminie i miejscu konsultacji oraz testu sprawdzającego przekazuje zainteresowanym organizator szkolenia.

  Termin konsultacji stacjonarnych w siedzibie organizatora szkolenia ustalono w godz. …………..-………….. w dniu ……………..-2017r.

1.4. Egzamin

Egzamin przeprowadzany jest przez organizatora szkolenia w formie testowej. Uczestnicy szkolenia, którzy zdadzą egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr. 31 poz. 216 ze zmianami).

Formularz zgłoszenia – skan formularza prosimy wysłać na E-mail: kontakt@pwkabo.pl